Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2016

6781 d2ed 500
Reposted fromfungi fungi viagretsii gretsii
5384 d590 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viagretsii gretsii
5594 26db 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viagretsii gretsii
5090 42fb 500
Reposted fromrol rol viakapitandziwny kapitandziwny
Reposted fromuhuh uhuh viasoupanka soupanka
7561 5ea4 500
Reposted fromhagis hagis viastephenand stephenand
0048 1696 500
Reposted frommeem meem viakotfica kotfica
7661 3823
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasloncepoburzy sloncepoburzy
2753 2e5f 500
Reposted fromsiostry siostry viasloncepoburzy sloncepoburzy

Wszystko co było kiedyś, 

wszystko co mam

przykrywa smutek.

Wiesz co jest jedną z nieodłącznych cech dorosłości?                
Samotność.
W najważniejszych chwilach życia jesteśmy sami. Nikt za Ciebie nie zdecyduje co zrobić. Musisz to wziąć na siebie.
— M. Szwaja
Lepiej mi po zupie.
— aktotowidział
Reposted fromrawwrr rawwrr viasloncepoburzy sloncepoburzy
7822 72de
8125 f11a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakotfica kotfica
to śmieszne, jak można żyć i umierać jednocześnie. umierać stale. milionami małych kawałków.
— tak jak ja dzisiaj
Reposted fromszauklau szauklau viasloncepoburzy sloncepoburzy
3005 5333
Reposted fromFischotter Fischotter viasloncepoburzy sloncepoburzy
Nie chciałam czuć tego smutku. Niczego nie chciałam czuć.
Reposted fromSalute Salute viasloncepoburzy sloncepoburzy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl