Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

7247 7c87 500
Reposted fromsfm sfm viatheworstnightmare theworstnightmare
9659 60b8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
3412 0afe 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako vianiedonaprawienia niedonaprawienia
8055 ca6c
0292 bc22 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain vialubisztosuko lubisztosuko
0433 0364 500

velken:

fymenhera:

Friendly reminder how to actually use band aids on fingertips because we see people doing it wrong all the time.

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viazombiekrasko zombiekrasko
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viaoutoflove outoflove
1531 70df 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaoutoflove outoflove
Jak mam dalej żyć kiedy podcięto mi skrzydła?
— 7:30
Reposted fromoutoflove outoflove
9294 e51f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatarczyn tarczyn
1796 7d9f
Reposted fromTheGenuineM TheGenuineM viatarczyn tarczyn

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viakotfica kotfica
5300 64f7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viakotfica kotfica
czasem tylko siedzę i bujam się rytmicznie wprzód i w tył i patrzę się do środka. i nie ma mnie tam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakotfica kotfica
Nie chcę się obudzić. Chcę spać w nieskończoność. Wtedy nie będę musiała o niczym myśleć.
— Haruki Murakami
Reposted fromnaturalginger naturalginger viakotfica kotfica

March 19 2017

5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn vianewnightmare newnightmare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl