Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

6488 ad48 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viairmelin irmelin
5530 c7af 500
Reposted fromprimo primo viairmelin irmelin
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin

June 21 2017

4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viakapitandziwny kapitandziwny

Myślisz, że było mi łatwo?
— Nie było. Nadal nie jest.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakotfica kotfica
5677 a844
Reposted fromLittleJack LittleJack viakotfica kotfica
5361 7ca7
Reposted fromadaamanth adaamanth viakotfica kotfica
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaoutoflove outoflove

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaoutoflove outoflove
2200 02a0
Brazilian supermarket
Reposted fromvolldost volldost viapuremindx puremindx
2778 942b 500
Reposted fromvogel vogel viapuremindx puremindx
4326 302a 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viapuremindx puremindx
2976 63fb 500
Reposted fromyouthless youthless viakotfica kotfica
8294 f002
Reposted frompapilio- papilio- viakotfica kotfica
4159 3f21
Reposted fromlittle-things little-things viakotfica kotfica
6133 b857
Reposted fromspring-flow spring-flow viatak-czekam tak-czekam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl