Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

7974 f0a7
Reposted fromthalahassi thalahassi viakomplikacja komplikacja
3287 2d6f
Reposted fromirmelin irmelin viaucieknijmi ucieknijmi
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaucieknijmi ucieknijmi
1028 6408
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaucieknijmi ucieknijmi
0542 5d99
Reposted fromrisky risky viaucieknijmi ucieknijmi
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaucieknijmi ucieknijmi
2937 348a
Reposted fromoutline outline viaucieknijmi ucieknijmi
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
2898 04bd
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaucieknijmi ucieknijmi
9700 ace1 500
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viakotfica kotfica
9096 bf87 500
we all are Luscheks #orangeisthenewblack
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viakotfica kotfica
3695 eacd
Reposted fromtout tout viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl