Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

Reposted fromshakeme shakeme viakapitandziwny kapitandziwny
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

4277 f6ac 500
Reposted fromfungi fungi viakapitandziwny kapitandziwny
0900 cb69
Reposted fromegocentricgirl egocentricgirl viairmelin irmelin
5460 b3b4
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
3885 6fd3 500
Reposted fromjottos jottos viairmelin irmelin
6999 341e 500

moonlandingwasfaked:

institute-for-thermal-research:

What the fuck you lookin at keep scrolling

next level

Reposted fromKnoeggi Knoeggi viairmelin irmelin
8731 477c
9365 99ae
Spoderman
Reposted fromFero Fero viairmelin irmelin
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viakotfica kotfica
8047 f020 500
Reposted fromcuty cuty viaoutoflove outoflove
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaLookrecja Lookrecja
5656 3e96
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadontaskmewhy dontaskmewhy
8246 47b4

Not mine ok!?!

Reposted frommyry myry viagameofthrones gameofthrones
9566 5d7b 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viakotfica kotfica
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagameofthrones gameofthrones
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl